Udskriv

Vedtægter

Skrevet af Administrator on 23. april 2013.

VEDTÆGTER for LØKKEN-VRENSTED JAGTFORENING

l.0 Navn og hjemsted
l.1 Foreningens navn er Løkken-Vrensted Jagtforening
l.2 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens fomål er at samle alle jægere og jagtinteresserede inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skalske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter paragrafferne 36 - 41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ's hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og iøvrigt træffe nærmere bestemmelse for forfaldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i DJ's
medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

l. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af , hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem anmoder herom.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer
10.3 Valgperioden er 2 år. Ved førstkommende generalforsamling efter stiftelsen er 3 medlemmer på valg, disse findes ved lodtrækning. Herefter afgår 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er 1.1. - 31.12.

13.0 Revision
13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Øvrige bestemmelser
15.1 Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at angive al ulovlig jagt for bestyrelsen. Medlemmer underkastes sig de vilkår, at dersom tredjemand, som er i følge med et medlem på jagt, overtræder foreningens bestemmelser, da hæfter medlemmet overfor foreningen efter ærværende vedtægter.

16.0 Opløsning
16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstededeværende medlemmers stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlingen, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
16.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

17.0 Disse vedtægter, der er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 2002, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.